Haje Omreh

Loading...
  • حرف هایی که محمد امینی در مورد تجزیه ایران زد

    حرف هایی که محمد امینی در مورد تجزیه ایران زد MP3

    اظهارات محمد امینی در این ویدئوی کوتاه تکان است و افشاگری های گسترده ای علیه رضا پهلوی و دار و دسته سلطنت...