Vishaka Hari Gajendra Moksham

Loading...
  • Smt Vishaka Hari: Gajendra Moksham

    Smt Vishaka Hari: Gajendra Moksham MP3

    Srimati Vishaka Hari's rendering of Gajendra Moksham at Parthasarathy Sabha, Chennai on 25th December 2012.

    Tags: Vishaka Hari, Music, Harikatha, Bhagavata, Gajendra Moksham